PRAWO PRACY

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Zajście w ciąże przez pracownicę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Wyrok SN z 2.6.1995r., I PRN 23/95

Wynikający z art. 177 § 1 KP zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.

Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę w przypadku poronienia

Wyrok SN z 16.12.1999r., I PKN 468/99

Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę ( art. 177 § 1 KP) obejmuje także sytuację, gdy ciąża zakończyła się poronieniem przed upływem okresu wypowiedzenia. Ciężar udowodnienia ciąży spoczywa na pracownicy.

Przesłanki ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w ciąży

Wyrok SN z 15.1.1988r., I PRN 74/87

Do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wskazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy przez kobietę w ciąży jako błąd w świetle przepisów Kodeksu pracy

Wyrok SN z 11.6.2003 r., I PK 206/02

Oświadczenie woli pracownicy o wypowiedzeniu umowy o pracę dotyczy czynności prawnej odpłatnej. Do uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia woli, w przypadku złożenia go przez pracownice pozostającą w błędzie co do stanu ciąży, nie jest wymagane, by błąd został wywołany przez pracodawcę , chociażby bez jego winy albo by pracodawca wiedział o błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć ….

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a ciąża pracownicy

Wyrok SN z 5.11.2007 r., II PK 24/07

Art. 177 § 1 KP nie podaje podstawy do uznania za niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zawartym z pracodawcą przez pracownicę, która nie była w ciąży, a zaszła w ciążę przed określonym w porozumieniu terminem rozwiązania umowy.

Zakres informacji, do jakich ujawnienia zobowiązana jest kobieta będąca w ciąży

Wyrok SN z 17.4.2007 r., I UK 324/06

Pracownica podejmująca zatrudnienie nie ma obowiązku ujawniania faktu pozostawania w ciąży, jeżeli praca, jaką zamierza podjąć, nie jest niedozwolona z uwagi na ochronę macierzyństwa.